espa_en

Αναμένεται η Προκήρυξη του Αναπτυξιακού Νόμου

Αναμένεται η Προκήρυξη του Αναπτυξιακού Νόμου

1933 951 Smart Umbrella

Τρία καθεστώτα του Αναπτυξιακού Νόμου είναι διαθέσιμα για υπαγωγή επενδυτικών σχεδίων. Τα επιλέξιμα επενδυτικά σχέδια πρέπει να έχουν τον χαρακτήρα αρχικής επένδυσης και να αφορούν οτιδήποτε από τα παρακάτω:

 • Δημιουργία νέας μονάδας
 • Επέκταση της δυναμικότητας υφιστάμενης μονάδας
 • Διαφοροποίηση παραγωγής μιας μονάδας, υπό την έννοια παραγωγής προϊόντων ή υπηρεσιών που δεν έχουν παραχθεί ποτέ στο παρελθόν, με τον όρο ότι οι επιλέξιμες δαπάνες υπερβαίνουν τουλάχιστον κατά 200% τη λογιστική αξία των στοιχείων ενεργητικού που χρησιμοποιούνται εκ νέου, όπως έχει καταγραφεί στο οικονομικό έτος που προηγείται της αίτησης υπαγωγής του επενδυτικού σχεδίου.
 • Θεμελιώδης αλλαγή του συνόλου της παραγωγικής διαδικασίας υφιστάμενης μονάδας, υπό τον όρο ότι οι επιλέξιμες δαπάνες υπερβαίνουν τις αποσβέσεις κατά τη διάρκεια των τριών προηγούμενων οικονομικών ετών των στοιχείων ενεργητικού που συνδέονται με τη δραστηριότητα η οποία πρόκειται να εκσυγχρονιστεί.
 • Απόκτηση του συνόλου των στοιχείων ενεργητικού από επιχειρηματική εγκατάσταση που έχει κλείσει από τον δικαιούχο, αποκλείοντας την απλή εξαγορά των μετοχών μιας επιχείρησης.

Δυνητικοί δικαιούχοι

Είναι δυνατή η υπαγωγή σχεδόν όλων των νομικών μορφών επιχειρήσεων, υφισταμένων ή υπό σύσταση, ανεξαρτήτου μεγέθους και ηλικίας. Πιο συγκεκριμένα οι δικαιούχοι είναι: Ατομικές επιχειρήσεις, Εμπορικές εταιρίες (ΟΕ, ΕΕ, ΑΕ, ΙΚΕ), Συνεταιρισμοί, Κοιν.Σ.Επ, Α.Σ, Ο.Π, ΑΕΣ, Υπό ίδρυση ή υπό συγχώνευση εταιρίες, Κοινοπραξίες με προϋπόθεση καταχώρησης στο ΓΕΜΗ, Δημόσιες και δημοτικές επιχειρήσεις και θυγατρικές τους.

Κλάδοι δραστηριότητας

Επιλέξιμοι κλάδοι οικονομικής δραστηριότητας, είναι εκείνοι της μεταποίησης και μεγάλο μέρος των κλάδων παροχής διεθνώς εμπορεύσιμων υπηρεσιών και προϊόντων.

Ελάχιστο ‘Υψος Επένδυσης

 • Επέκταση της δυναμικότητας υφιστάμενης μονάδας
 • 100.000€ για πολύ μικρές επιχειρήσεις,
 • 150.000€ για μικρές επιχειρήσεις,
 • 250.000€ για μεσαίες επιχειρήσεις και για cluster,
 • 500.000€ για μεγάλες επιχειρήσεις

Το ανώτατο ύψος ενίσχυσης που δύναται να λάβει μία επιχείρηση ανέρχεται στα
5 εκατ. €  ανά υποβαλλόμενο επενδυτικό σχέδιο, στα

10 εκατ. €  για μεμονωμένη επιχείρηση και στα 20 εκατ. € συμπεριλαμβανομένων των συνεργαζόμενων ή/και συνδεδεμένων επιχειρήσεων.

Ίδια Συμμετοχή

Η οικονομική συμμετοχή του φορέα είναι δυνατό να καλυφθεί είτε με ίδια κεφάλαια (αύξηση του μετοχικού ή εταιρικού κεφαλαίου, νέες εισφορές σε μετρητά, κεφαλαιοποίηση αποθεματικών υπό την προϋπόθεση της επαρκούς ρευστότητας της επιχείρησης) είτε με εξωτερική χρηματοδότηση (με την προϋπόθεση ότι το εικοσιπέντε τοις εκατό (25%) αυτού δεν περιέχει καμία κρατική ενίσχυση, δημόσια στήριξη ή παροχή) ή με συνδυασμό των δύο.

Ενισχυόμενες Δαπάνες

α) Δαπάνες Περιφερειακών Ενισχύσεων:

Οι επιλέξιμες δαπάνες περιφερειακών ενισχύσεων για την εφαρμογή των καθεστώτων ενισχύσεων είναι οι εξής:

Ενσώματα στοιχεία ενεργητικού:

 • Κατασκευή, επέκταση, εκσυγχρονισμός κτηριακών εγκαταστάσεων καθώς και ειδικών και βοηθητικών εγκαταστάσεων των κτηρίων. Αθροιστικά, δε μπορούν να υπερβαίνουν το 45% του συνόλου των επιλέξιμων δαπανών. Το ποσοστό αυτό διαμορφώνεται στο 60% για επενδυτικά σχέδια του τομέα του Τουρισμού, 70% για επενδύσεις στον τομέα Logistics και 80% για κτίρια τα οποία είναι χαρακτηρισμένα ως διατηρητέα.
 • Αγορά του συνόλου των παγίων μιας επιχείρησης υπό προϋποθέσεις
 • Αγορά και εγκατάσταση καινούριων σύγχρονων μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού, τεχνικών εγκαταστάσεων και μεταφορικών μέσων που κινούνται εντός του χώρου της μονάδας
 • Μισθώματα χρηματοδοτικής μίσθωσης καινούργιων σύγχρονων μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού
 • Εκσυγχρονισμός ειδικών και μηχανολογικών εγκαταστάσεων – εξαιρούνται οι κτηριακές εγκαταστάσεις.

Άυλα στοιχεία ενεργητικού:

 • Μεταφορά τεχνολογίας μέσω της αγοράς δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, αδειών εκμετάλλευσης, ευρεσιτεχνιών, τεχνογνωσίας και μη κατοχυρωμένων τεχνικών γνώσεων.
 • Συστήματα διασφάλισης και ελέγχου ποιότητας, πιστοποιήσεων, προμήθειας και εγκατάστασης λογισμικού και συστημάτων οργάνωσης της επιχείρησης.

Μισθολογικό κόστος

Ενίσχυση μισθολογικού κόστους προβλέπεται σε περίπτωση καθαρής αύξησης του αριθμού των εργαζομένων (ΕΜΕ), σε σύγκριση με τις ΕΜΕ του προηγούμενου δωδεκαμήνου από την υποβολή της αίτησης υπαγωγής. Η πλήρωση των θέσεων εργασίας πραγματοποιείται εντός 3 ετών από την ημερομηνία ολοκλήρωσης και έναρξης της παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης. Ο φορέας της επένδυσης υποχρεούται σε διατήρηση των θέσεων εργασίας για 3 έτη από την ημερομηνία πρώτης πλήρωσής της για τις μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις και 5 έτη για τις Μεγάλες και Μεσαίες Επιχειρήσεις.

β) Δαπάνες Εκτός Περιφερειακών Ενισχύσεων:

Οι επιλέξιμες δαπάνες εκτός περιφερειακών ενισχύσεων για την εφαρμογή των καθεστώτων ενισχύσεων είναι οι εξής:

 • Αμοιβές συμβούλων για νέες ΜΜΕ (έως του ποσού των 50.000€ και 5% του συνολικού ενισχυόμενου κόστους).
 • Δαπάνες εκκίνησης για υπό ίδρυση πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις, έως 100.000€ (οι καινοτόμες έως 200.000€).
 • Δαπάνες Καινοτομίας για ΜΜΕ έως 100.000€.
 • Δαπάνες για διαδικαστική και οργανωτική καινοτομία ΜΜΕ έως 20% του συνολικού ενισχυόμενου κόστους).
 • Δαπάνες για συνεργατικούς σχηματισμούς καινοτομίας.
 • Δαπάνες για μέτρα ενεργειακής απόδοσης.
 • Δαπάνες για συμπαραγωγή ενέργειας υψηλής απόδοσης από ΑΠΕ.
 • Δαπάνες για αυτοπαραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας ή θερμότητας από ΑΠΕ καθώς για παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από μικρά υδροηλεκτρικά έργα.
 • Δαπάνες για εγκατάσταση αποδοτικών συστημάτων τηλεθέρμανσης – τηλεψύξης.

Εξαίρεση αποτελούν τα επενδυτικά σχέδια παραγωγής ή συμπαραγωγής ενέργειας στα οποία επιλέξιμες είναι μόνο οι συγκεκριμένες κατηγορίες δαπανών.

Ενεργά Καθεστώτα

 1. Ενισχύσεις Μηχανολογικού Εξοπλισμού
 2. Γενική Επιχειρηματικότητα
 3. Επιχειρηματικότητα Πολύ Μικρών και Μικρών Επιχειρήσεων

Τα καθεστώτα διαφέρουν μεταξύ τους ως προς τη στόχευση, τους δικαιούχους, τις ενισχυόμενες δαπάνες, τα είδη των ενισχύσεων, τα ποσοστά των ενισχύσεων και τη διαδικασία εφαρμογής.

Είδη ενίσχυσης

 • Φορολογική απαλλαγή
 • Επιχορήγηση
 • Επιδότηση χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing)
 • Επιδότηση μισθολογικού κόστους
 • Σταθεροποίηση συντελεστή φορολογίας εισοδήματος για επενδύσεις άνω των 20 εκ. ευρώ
 • Χρηματοδότηση επιχειρηματικού κινδύνου μέσω ταμείου συμμετοχών

Ειδικές Κατηγορίες Ενισχύσεων με Μορφή Επιδότησης

Οι ειδικές κατηγορίες ενισχύσεων παρέχονται με βάση τις ακόλουθες περιπτώσεις:

ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ

 • σε επιχειρήσεις προκειμένου να ιδρύσουν μονάδες σε οργανωμένους υποδοχείς όπως: Β.Ι.Π.Ε., Επιχειρηματικά Πάρκα, Τεχνολογικά Πάρκα
 • σε αυτές, οι οποίες λειτουργούν σε Ειδικές περιοχές (ορεινές, παραμεθόριες, με μεγάλη πληθυσμιακή μείωση, νησιωτικές, κ.λπ.)
 • σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε νησιά με ιδιαίτερα αυξημένες μεταναστευτικές ροές

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΟΡΦΗΣ – ΕΠΙΔΟΣΗΣ

 • εξωστρέφεια: αύξηση 10% των εξαγωγών κατά μέσο όρο σε σχέση με τον κύκλο εργασιών της τελευταίας 3ετίας
 • καινοτομία: δαπάνες έρευνας και ανάπτυξης μεγαλύτερες του 10% των λειτουργικών δαπανών, σε διάστημα ενός έτους κατά την τελευταία 3ετία
 • σε αυτές που προχωρούν σε διαδικασία συγχώνευσης
 • σε αυτές που παρουσιάζουν αύξηση της απασχόλησής τους μεγαλύτερη του 10%, την τελευταία 3ετία
 • σε συνεταιρισμούς, Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις (Κοιν.Σ.Επ.), Ομάδες Παραγωγών (ΟΠ), Αγροτικές Εταιρικές Συμπράξεις (ΑΕΣ) και Συνεταιριστικές Εταιρείες (ΣΕ)
 • σε επιχειρήσεις του κλάδου Τεχνολογίας Πληροφοριών και Επικοινωνίας και Αγροδιατροφής
 • σε επιχειρήσεις οι οποίες επιτυγχάνουν αυξημένη προστιθέμενη αξία, σε σχέση με το μέσο όρο του κλάδου τους

Ύψος Επιδότησης

Το ποσοστό της κρατικής ενίσχυσης εξαρτάται από διάφορους παράγοντες, όπως η γεωγραφική περιοχή, το μέγεθος του δικαιούχου, το είδος των επενδύσεων και το καθεστώς ενίσχυσης στο οποίο εντάσσεται η επένδυση. Το ποσοστό της κρατικής ενίσχυσης για περιφερειακή ανάπτυξη (ενσώματα στοιχεία ενεργητικού, άυλα στοιχεία ενεργητικού και μισθολογικό κόστος νέων υπαλλήλων) κυμαίνεται από 10% έως 55% των επιλέξιμων δαπανών, ενώ η κρατική ενίσχυση για ειδικές επενδυτικές δαπάνες (δαπάνες εκκίνησης, συμβουλευτικές υπηρεσίες, δαπάνες καινοτομίας κλπ.) μπορεί να φτάσει σε ορισμένες περιπτώσεις το 80% των επιλέξιμων δαπανών.

Ο Χάρτης Ειδικών Περιοχών Ενίσχυσης για τον οποίο αναμένεται έγκριση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Innovation & Development

SMART UMBRELLA

Smart Umbrella – Innovation & Development

Δε-Παρ : 09:00 – 17:00
Διεύθυνση: Στρατηγού Ναπολέοντος Ζέρβα 10, 54640, Θεσσαλονίκη
Τηλέφωνο: 0030 2310 222856